Algemene voorwaarden Essensitief

[printme]

De Algemene voorwaarden van Essensitief te Tjalleberd 
Tjalleberd, 28 november 2018

Algemene voorwaarden

Bij het verzenden van het inschrijfformulier, bij het inschrijven via e-mail of bij telefonische aanmelding ben je ingeschreven voor een workshop, cursus, groep of voor individuele begeleiding. Je verbind je hiermee aan betaling en verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

De relatie tussen de cliënt en de VVET- therapeut valt onder de WBGO wetgeving. In deze wet op de geneeskundige behandelovereenkomst worden de rechten en plichten van zowel therapeut als cliënt beschreven. De WBGO is van kracht zodra een cliënt de hulp inroept van een VVET-therapeut. Inmiddels is ook de AVG wet van toepassing. Deze regelt de bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder een verkort overzicht van de belangrijkste zaken:

– de cliënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke taal, over de diagnose, de behandeling, de gevolgen en eventuele risico’s van de behandeling en eventuele alternatieven.

– de cliënt heeft recht op inzage, correctie, gegevenswissing en overdraagbaarheid  van het eigen dossier

– de cliënt heeft de plicht de therapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van de problematiek/vraag.

– de therapeut heeft de plicht per cliënt een individueel dossier bij te houden, waarin alle gegevens worden bijgehouden met tenminste de intake, behandelovereenkomst, de voortgang van de behandeling en de door de cliënt ingebrachte informatie. Aantekeningen gemaakt tijdens het consult kunnen aan de cliënt meegegeven worden.  Gegevens die niet langer relevant zijn voor de behandeling worden gewist of verwijderd.
De bewaartermijn van een dossier is 15 jaar van af het laatste consult. Bij overlijden van de therapeut worden de  gegevens vernietigd.

– de therapeut heeft de plicht de privacy van de cliënt te waarborgen en er voor te zorgen dat er geen gegevens van de cliënt aan derden ter beschikking komen, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt.

– voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de cliënt. De cliënt heeft het recht een behandeling of onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken. Bij ingrijpende onderzoeken en behandelingen wordt uitdrukkelijk om toestemming van de cliënt gevraagd. In de overige gevallen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt stilzwijgend toestemming geeft.

-cliënt ontvangt een behandelovereenkomst. Er wordt gevraagd die te ondertekenen.

Daarnaast zijn de volgende richtlijnen van kracht:

– de cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen,anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

– betalingswijze van de behandelingen is in overleg.

– de VVET therapeut verplicht zich aan de maximale tarieven te houden zoals vermeld op de actuele tarieflijst van de therapeut.

– de VVET therapeut is gehouden te handelen conform de richtlijnen en gedragscodes van de VVET

– de VVET therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

– de VVET therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De VVET therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een andere hulpverlener heeft gevonden.

– de VVET therapeut is verplicht om informatie te verstrekken over de klachtenprocedure mochten zich problemen voordoen. Klik hier voor meer informatie

Extra bepalingen i.v.m. corona.

– Essensitief is niet aansprakelijk voor schade, aansprakelijkheid, kosten of vergoedingen van welke aard dan ook, welke direct of indirect ontstaan door, waaraan wordt bijgedragen door of welke voortvloeien uit de Coronavirusziekte (COVID-19), het ernstige acute ademhaling syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), of enige mutatie of variatie daarvan. Dit is ook van toepassing op aanspraken, schade, aansprakelijkheid, kosten of vergoedingen van welke aard dan ook, welke direct of indirect ontstaan door, waaraan wordt bijgedragen door of welke voortvloeien uit: (i) Elke angst voor of dreiging (feitelijk of als zodanig ervaren) van; of (ii) Elke actie die wordt ondernomen om een uitbraak te beheersen, te voorkomen, te onderdrukken, of die op enige andere manier verband houdt met een uitbraak van; de Coronavirusziekte (COVID-19), het ernstige acute ademhaling syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV2), of enige mutatie of variatie daarvan.

– Cliënten zijn verplicht om de triagevragen te beantwoorden voorafgaand aan een consult. Bij een vervolgconsult is de verkorte versie voldoende.
De gegevens worden na 14 dagen in het cliënt dossier opgenomen.

– Bezoekers houden zich aan de op dat moment geldende orderegels van de overheid, waaronder de coronamaatregelen.

– Therapeut houd zich aan de op dat moment geldende orderegels van de overheid, waaronder de coronamaatregelen.

Naast de hierboven genoemde punten gelden de volgende bepalingen:

Inschrijving voor workshops, cursussen en groepen vind plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Aanmelders die al deelnemen aan activiteiten van Essensitief hebben voorgang.

-therapeut kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fysieke of psychische schade of letsel opgelopen tijdens een workshop, cursus, (online-) training, groep of individuele sessie. 

-therapeut is niet aansprakelijk voor het niet naleven van gegeven adviezen

-therapeut is niet aansprakelijk voor het foutief gebruik door cliënt van informatie of middelen

-therapeut is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat

-er is geen aansprakelijkheid voor het verlies, schade of diefstal van eigendommen en of goederen van cliënt of ongevallen tijdens verblijf in het gebouw of op het bijbehorend terrein.

-voor thuisbezoeken worden  de reiskosten in rekening gebracht. Rekening houdend met de tijd en de afstand.

-bij betaling van individuele sessies middels een factuur geld een betalingstermijn van maximaal twee weken na factuurdatum.

-bij te late of uitblijvende betaling komen alle kosten ten gevolge van incassomaatregelen voor rekening van de cliënt.

-betalingen voor workshops, cursussen en groepen, die niet via Eventbrite lopen, dienen voor of uiterlijk bij aanvang van de activiteit voldaan te zijn. Hetzij bijgeschreven op girorekening NL 90 INGB 0748042709 t.n.v. M. van Bork Tjalleberd, hetzij contant voldaan bij aanvang van de activiteit. Zonder betaling mag deelnemer geweigerd worden.

-bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de activiteit is 25% van het te betalen bedrag verschuldigd, tenzij vooraf expliciet anders is overeengekomen. Bij individuele sessies wordt uitgegaan van het verschuldigde bedrag voor anderhalf uur.

-bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit of sessie is het gehele bedrag verschuldigd.

– bij uitvallen van een activiteit of individuele sessie door verhindering van de therapeut wordt indien mogelijk op een vervangende datum de betreffende activiteit of sessie aangeboden Is dit niet mogelijk dan volgt restitutie voor die activiteit, indien er al betaling heeft plaatsgevonden voor die activiteit

-indien cliënt voor hem bestelde producten niet afneemt worden deze wel in rekening gebracht.

-roken is in het gebouw en op het terrein niet toegestaan.

[printme]