Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Essensitief aangeboden producten en diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Essensitief en de Klant.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Essensitief waarbij derden zijn betrokken.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele door de Klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Essensitief die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.


Artikel 3. Vermelde prijzen

3.1 Door Essnsitief vermelde prijzen zijn vrijblijvend en geldig indien en zolang zij op de website zijn vermeld. Essensitief is slechts aan een vermelde prijs gebonden als de aanvaarding ervan door de Klant wordt bevestigd middels registratie en betaling via de website.
3.2 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief het geldende hoge BTW-tarief, tenzij anders is vermeld.


Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Essensitief

4.1 Essensitief verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Essensitief bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.
4.2 Essensitief spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Essensitief niet kan worden aangehouden, zal Essensitief de Klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de Klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
4.3 Essensitiefl gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de Klant, inclusief de gegevens die verzameld worden door bijvoorbeeld Google Analytics, uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.
4.4 Essensitief aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Essensitief is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de Klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.


Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid Klant

5.1 De Klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Essensitief te verrichten diensten. De Klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
5.2 De Klant vrijwaart Essensitief voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de Klant toerekenbaar is.
5.3 De Klant is na aanvaarding van de uitgevoerde dienst verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst opgeleverde productie.
5.4 De Klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Essensitief na te komen.
5.5 Als de Klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Essensitief gerechtigd de dienstverlening op te schorten.


Artikel 6. Overmacht

6.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
6.2 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.


Artikel 7. Betaling en annulering

7.1 Betaling van de dienst via ideal vindt plaats tijdens het registratieproces op de website. Alleen als uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de betaling op een later tijdstip plaats, maar altijd vóór aanvang van de levering van het gekochte (workshop/training/seminar/programma).
Uitzondering is de betaling via een nota na persoonlijke consulten.
7.2 Na afronding van het registratieproces en de bijbehorende betaling krijgt de Klant de factuur per e-mail toegestuurd.
7.3 Bij annulering langer dan 8 weken vóór de overeengekomen (aanvangs-)datum van een workshop/training/seminar/programma wordt het inschrijfgeld, verminderd met € 10 adminstratiekosten, gerestitueerd aan de Klant. Een creditfactuur wordt per e-mail toegezonden.
7.4 Bij annulering langer dan 4 weken, maar korter dan 8 weken vóór de overeengekomen (aanvangs-)datum van een workshop/training/seminar/programma wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd aan de Klant. Een creditfactuur wordt per e-mail nagezonden.
7.5 Bij annulering binnen 4 weken vóór de overeengekomen (aanvangs-)datum van een workshop/training/seminar/programma vindt geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaats.
7.6 In plaats van annulering mag, na overleg, een plaatsvervanger deelnemen. Van eventuele restitutie van inschrijfgelden is in dat geval geen sprake.
7.7 Strippenkaarten zijn – tenzij anders overeengekomen – geldig gedurende één jaar vanaf de datum van aanschaf. Niet-gebruikte strippen komen niet voor restitutie in aanmerking.
7.8 Bij annulering langer 28 vóór de overeengekomen datum van een persoonlijk consult worden er geen kosten in rekening gebracht.
7.9 Bij annulering binnen 48 vóór de overeengekomen datum van een persoonlijk consult wordt er anderhalf uur in rekening gebracht.


Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.
8.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.3 Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter of geschillencommissie. 

Tjalleberd, 01-01-2024

We're social! Follow Us Here

>